Zarządzenie Nr ZSP.S.021.1.2020

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach 

z dnia  04  lutego 2020.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji  dzieci do  Publicznego Przedszkola 
w Modrzewiowym Ogrodzie w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148)

- Uchwały nr XXXV/345/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2018 r.

- Zarządzenia Nr OR.0050.0008.2020 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

Zarządzam

 § 1 

Wprowadzić Regulamin rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Zespole
Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach na rok szkolny 2020/2021 stanowiący załącznik nr 1.  


 
§ 2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

  

   

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

nr ZSP.S.021.1.2020

dyrektora ZSP P-ce

w dniu 04.02.2020r.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

do Publicznego Przedszkola  w Modrzewiowym Ogrodzie  
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowicach
na rok szkolny 2020/2021

 

Podstawa prawna:

 • rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,
 • Uchwała nr XXXV/345/2018 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 lutego 2018 r.
 • Zarządzenie Nr OR.0050.0008.2020 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 27 stycznia 2020

 

I. Zasady naboru do przedszkola na rok szkolny 2020/2021
1. Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do Publicznego Przedszkola
w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach  składają na kolejny rok szkolny deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w tym przedszkolu  w terminie
od 20 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. ( art. 153 ust.2
Ustawy).
2. Dzieci 6-cio letnie nie podlegają rekrutacji przedszkolnej. Ich rodzice składają do 28 lutego  2020 r. deklarację o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego stanowiącą załącznik nr 2.

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wolne miejsca w przedszkolu ( art. 153 ust. 1 Ustawy ) od 02 marca 2020 r. do 01 kwietnia  2020 r.
4. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc - na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe ( art. 131 ust. 2 Dz. U. 2017 poz. 59):
a) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica,
b) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
e) 
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem poświadczającym objęcie dziecka pieczą.
5. Kryteria, o których mowa w punkcie 4. mają jednakową wartość.
6. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach.

 
II. Harmonogram naboru:

  

Lp.

Rodzaj czynności

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające


1.


Złożenie wniosku o przyjęcie
do przedszkola wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


od 02.03. 2020 r.

do 13.03. 2020 r.

 

od 02.04. 2020 r.
do 10.04. 2020 r.2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.

 


do 19.03.2020 r.

 


do 15.04. 2020 r.3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych. 

 


23.03.2020 r.

godz. 14.00

 


17.04.2020 r.
godz. 14.004.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.do 30.03.2020 r.

 do 24.04.2020 r.

 


5.


Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych 


01.04.2020 r. 


29.04.2020 r.

 

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor placówki przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca
sierpnia 2019 r.
2. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio. 
3. W przypadku nieprzyjęcia dziecka z przyczyny braku miejsc, będącego „w obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przekazuje informację o tym fakcie do Wójta Gminy Pawłowice.

 

III. Zasady postępowania rekrutacyjnego 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 
2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 – 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia zamieszkałe na terenie Gminy Pawłowice. 
3. Liczba oddziałów przedszkola określona w arkuszu organizacyjnym przedszkola jest liczbą maksymalną i w przypadku zgłoszenia do przedszkola mniejszej liczby dzieci ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący może wydać zgodę

na zwiększenie liczby oddziałów na dany rok szkolny. 
5. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się raz w roku.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców kandydata,  stanowiący załącznik nr 3.
7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola należy wypełnić czytelnie i dostarczyć do sekretariatu Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 3.
8. Do wniosku, o którym mowa w punkcie 6. dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w rozdziale I pkt.4.  Dokumenty składane są w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata z klauzulą: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
9. Oświadczenia rodzica składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
10. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Wójta Gminy Pawłowice o potwierdzenie tych okoliczności.
11. Złożenie przez rodzica wniosku jest podstawą do zawarcia umowy na świadczenia udzielane przez przedszkole, potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. Umowa ta obowiązuje przez cały rok szkolny. 
12. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje  uznane przez niego za istotne dane
o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 

 IV. Praca komisji rekrutacyjnej

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pawłowicach.
2. Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego komisji.
3. W skład komisji wchodzi trzech przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
b) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
c) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz rodzic kandydata złożył wymagane dokumenty.
6. Komisja rekrutacyjna 23 marca 2020 r. o godz. 14.00, a w postępowaniu uzupełniającym
17 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00
podaje do publicznej wiadomości  w siedzibie przedszkola wyniki postępowania rekrutacyjnego - listę kandydatów zakwalifikowanych 
 i kandydatów niezakwalifikowanych. Lista zawiera imiona  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola.
7. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola stanowiącego załącznik nr 3 do wniosku w terminie do 30 marca 2020 r.,  a w postępowaniu uzupełniającym do 24 kwietnia 2020 r. Niepotwierdzenie woli w oznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka do przedszkola.
8. Komisja rekrutacyjna 01 kwietnia 2020 r., a w postępowaniu uzupełniającym 29 kwietnia 2020 r. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
10. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres pobytu w przedszkolu. 
11. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora zespołu została wniesiona skarga do sądu administracyjnego  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 

V. Zasady pierwszeństwa przyjęć do przedszkola

1. Do Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Pawłowicach przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Pawłowice.
2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są  dzieci realizujące roczne  przygotowanie przedszkolne  oraz dzieci, które w poprzednim roku szkolnym uczęszczały do przedszkola, a ich rodzice
do 28 lutego 2020 r. złożyli deklarację 
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria o następującej wartości punktowej:

 • wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt, 
 • niepełnosprawność kandydata – 10 pkt,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 pkt,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 pkt,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 pkt,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 pkt,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 pkt.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone Uchwałą 
nr XXXV/345/2018 Rady Gminy Pawłowice dnia 27 lutego 2018 r.:

 • rodzice/rodzic zamieszkują w gminie Pawłowice i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie – liczba punktów 6,
 • rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – liczba punktów 3,
 • korzystanie przez rodziców kandydata z pomocy OPS – liczba punktów 3,
 • rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu – liczba punktów 1.


5. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt. 4 są odpowiednio:

 • oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Pszczynie,
 • oświadczenie o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców lub samotnego rodzica ,
 • oświadczenie o korzystaniu z pomocy OPS ,
 • oświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola.


6. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie wymienionych pkt. 3, 4 i 5 kryteriów spowoduje odrzucenie wniosku.
7. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 3,5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
8. W przypadku wolnych miejsc komisja rekrutacyjna dokonuje drugiego naboru dzieci zamieszkałych poza terenem Gminy Pawłowice na zasadach określonych regulaminem w punkcie 3.

 

VI. Odwołania

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowicach odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

VII. Klauzula informacyjna

 Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Pawłowicach, Adres: 43-251 Pawłowice, ul. Pukowca 4, Tel: 32 4721952,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,który reprezentuje dyrektor.
1. W placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do inspektora poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 ( Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- w celu rekrutacji
- wypełniania obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji ( Dz. U. z 2014. poz. 1170) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym.
- na podstawie zgody- wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt.4 odbiorcą  Pani/ Pana danych osobowych będą: dyrektor, pracownicy administracji placówki, nauczyciele w tym wychowawca, nauczyciele specjaliści.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres,
w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki,oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/ Pany prawo do cofnięcie tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w placówce przysługuje Pani/ Panu  prawo wniesieni skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul.Stawki 2. 
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Jest Pani/ Pan zobowiązana/ zobowiązany do ich podania , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wypełniania obowiązku edukacyjnego.
11. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
12. Dane osobowe będą profilowane. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia.

DEKLARACJE I WNIOSEK DO POBRANIA: 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Deklaracja o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Modrzewiowym Ogrodzie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Pawłowicach

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola